Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální změní

Zde si můžete stáhnout Všeobecné obchodní podmínky firmy BESS M&M plus s.r.o. - platné od 17.12.2018 do odvolání, ve formátu PDF.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy vznikající mezi firmou BESS M&M  plus s.r.o., Kruhová 701, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČO 07730721 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným a podepsaným na tiskopisu prodávajícího „kupní smlouva“ (dále jen „smlouva“). 

1.2  PODMÍNKY jsou nedílnou součástí smlouvy a vystavením a podepsáním smlouvy  kupující  potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI. 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1  Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku či s potiskem (dále jen „zboží“), závazně objednaných kupujícím ve smlouvě, včetně jejích všech příloh.  

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1  Cena uvedená u každého zboží v kupní smlouvě nezahrnuje DPH.

3.2  Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

3.3  Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou účtovány ve faktuře dle zvláštního ceníku.

3.4  Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud není na www.bessplus.cz či kupní smlouvě uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť. 

3.5  V případě zvýšení ceny deviz o více než 3 % je prodávající oprávněn zvýšit cenu zboží u podepsaných kupních smluv. Pokud je zvýšení ceny zboží větší než 10 %, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

4. TERMÍN DODÁNÍ

4.1  Pro skladově disponibilní zboží je obvyklý termín dodání:

a) 1-2  týdnů pro zakázky bez tisku

b)  2-4  týdnů pro zakázky s tiskem 

Termín uvedený v kupní smlouvě je nadřazen termínu obvyklému a pokud je s ním v nesouladu, tak termín obvyklý pozbývá platnosti a vstupuje v platnost termín uvedený na kupní smlouvě.

4.2  U zakázky s tiskem počíná dodací lhůta plynout dnem odsouhlasení grafické korektury. 

4.3  Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

5.DODACÍ PODMÍNKY

5.1  Kupující si dohodne v kupní smlouvě některou z těchto variant způsobů dodání zboží:

1 osobní převzetí ve Vraném nad Vltavou

2 smluvní přepravce 

3 rozvoz ke kupujícímu (BESS M&M plus s.r.o.)

5.2  Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:

a)  1 místo výdejního skladu

b)  2 místo a doba předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště v sídle prodávajícího

c)  3    místo předání zboží kupujícímu nebo jemu zmocněné osobě

5.3  Náklady na dopravu hradí kupující prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.

5.4  Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1  Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2  Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

A bankovním převodem (faktura) po dodání zboží

B 10 - 100 % záloha vč. DPH předem (dle dohody)

6.3  Při první objednávce zákazníka je obvyklá varianta B (100% záloha).

6.4  Při variantě B pak kupující obdrží zálohovou fakturu a je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

6.5  Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, může prodávající jednostranně odstoupit od smlouvy, nebo prodloužit dodací termín.

6.6  Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.7  Splatnost faktury je obvykle do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.8  Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.9  Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

6.10  Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1  Je-li kupující oproti termínu splatnosti faktury v prodlení její úhrady delším, než 7 kalendářních dnů je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení od termínu její splatnosti.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1  Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb.

8.2  Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.

8.3  V případě odstoupení kupujícího od smlouvy (vyjma případu dle.čl. 8.5) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné ve výši 30 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je zboží již označené logem zákazníka. V takovém případě se zavazuje kupující uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné ve výši 90 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy.  

8.4  V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy kupujícím, se tento zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 40 % (u potištěného 90 %) kupní ceny neuhrazeného zboží.

8.5  Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím skladově dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě či faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky dodaného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů písemně (případně e-mailem na svoboda@bessplus.cz). Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1  Minimální hodnota objedn. zboží a potisku pro přijetí zakázky je 1.000,- Kč bez DPH. 

9.2  Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk dle specifikace na ceníku a v příloze ke smlouvě popsat umístění. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.3  Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.4  Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení této smlouvy v případech touto smlouvou neupravených se prodávající i kupující zavazují řídit ustanoveními dle zákona č.89/2012 sb.

9.5  Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6 kalendářních měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury za dodané zboží.

9.6  Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30dnů po obdržení písemné reklamace. Uznané vady není prodávající povinen odstranit v případě, že kupujícímu poskytne vzájemně dohodnutou slevu z vadného plnění. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

9.7  Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Na množstevní rozdíly zjištěné a oznámené s časovým odstupem delším než 48 hodin od převzetí zboží kupujícím nebude prodávající brát zřetel. Dále nebude prodávající brát zřetel na množstevní rozdíly, pokud se zbožím v době od jeho převzetí kupujícím až do oznámení reklamace disponovala kromě kupujícího i třetí osoba (fyzická či právnická).

9.8  Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 15 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

9.9  Vzhledem k tomu, že prodejce nedodává zboží koncovým spotřebitelům, ale pouze podnikatelským subjektům s přiděleným platným IČ je záruční doba na veškeré dodávané zboží stanovena na 6 měsíců ode dne prodeje. Toto ustanovení neplatí v případě zboží specifického typu, například potraviny, kde platí záruční lhůta uvedena přímo na obalu a může být i kratší, než 6 měsíců. 

9.10  Firemní webová stránka www.bessplus.cz není klasickým e-shopem určeným k přímému prodeji koncovým spotřebitelům a není možné jejím prostřednictvím přijímat objednávky. Veškeré objednávky se uskutečňují na základě kupní smlouvy uzavřené mezi BESS M&M plus s.r.o. a vybranými obchodními partnery (podnikatelské subjekty – právnické osoby a fyzické osoby pouze s IČ registrací).   

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.